کردم از

"دین و"

"دل و"

"هوش و"

"خرد"

قطع نظرمن همان روزی که دیدم

"چشم ِ عیار ِتو را"...