🌻🍃خدایا

تو میدانی، آنچه را که ما نمیدانيم🍃💐در دانستن تو آرامش است

و در ندانستن ما تلاطم هاى زيادى است.خدايا با آرامشت

تلاطم هاى ما را آرام كن🙏🏻وقتی همه چيز را به خدا بسپاريم

نورِ بیكرانِ خدا در ما جريان مي یابد😍