زندگی یک چمدان است که می آوریش ،بار و بندیل سبک می کنی و می بریش....