زمستون باشه 😍
برف اومده باشه😘
رسیده باشی خونه و مادرت منتظرت باشه😚
بوی غذا روی بخاری پیچیده شده باشه تو خونه
پاهاتو بذاری پایین بخاری که آسته آسته که انگشتای یخ زدت گرم بشه😳
مامانت بگه بیایید غذاتونو بخورید برید سراغ مشقاتون
و تو بگی مامان مشقامو مدرسه نوشتم و دراز بکشی کارتون نگاه کنی😍