دلی یا دلبری، یا جان و یا جانان،

نمی‌دانم!همه هستی تویی

فی‌الجمله، این و آن نمی‌دانم...