به شادی معتاد شوید
آنقدر تمرین کنید
وجود و افکارتان را از آنچه
باعث شادیتان می شود
شادی تنها دارویی است که
عوارض جانبی ندارد...❤️