اجازه ات را از آسمان گرفته ام

عوضِ ستاره ی نداشته ام

امشب دیوانه ی انحصاری ات باشم

ماه جان...ابر که سهل است

اصلاً پشت خدا قایم شو

جفتتان را خواهم بوسید...