تلخ یعنی ؛

دچارِ آدمی باشی

که نمیخواهد راهِ چاره ات باشد !