جواب «دلم برات تنگ شده» هرچی باشه «منم» نیست. نه که جواب خوبی نباشه، جواب دروغه. دلتنگی رو نمی‌شه حبس کرد، کنترل کرد و منتظر موند تا کسی بگه، بعد یادت بیفته که «منم».