مرا در آغوش بگیر

که هیچ‌کجا؛ خانه‌ی خودِ آدم نمی‌شود!