با خودت كن ؛

خداي درونم ، قدرت دولتمندي من است
اكنون نتايجي كامل و بي نقص را در هر
مرحله زندگي ام ايجاد مي كند وهمه چيز نيكوست

خدايا شكرت😊