یاد کنیم یکدیگر را
تا خدا ما را یادکند.

در گذریم ؛ تا خدا
از ما در گذرد.

خوب بخواهیم ؛ تا خدا
برایمان خوب بخواهد.

خطاهای دیگران را
بپوشانیم ؛ تا خدا
خطاهایمان را بپوشاند.!