زندگی
ساختنی است نه ماندنی
بمان برای ساختن
نساز برای ماندن
منتظر نباش
کسی برایت گل بیاورد
تلاش کن ، بذری بکار
و از آن مراقبت کن
خود صاحب گل خواهی شد