زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست...
هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست
خرم آن لحظه که مردم بسپارند به یاد....