لافِ عشق و گِله از یار، زهی لافِ دروغ

عشق‌بازانِ چنین، مستحقِ هجرانند