داشتم دردهایم را می‌شمردم

نداشتنت

نخواستنت

ندیدنت

نماندنت...

این "نون" اول فعل‌ها را

کاش می‌شد بِکنی

جمعشان کنی یکجا؛

بچسبانی به فعل رفتنت...