این اتاق«لئو تولستوی» است

نویسنده‌ای که تنها در یک رمان(جنگ و صح)580شخصیت خلق کرد.

میگویند وقتی به پشتیبانی از هوادارانش که در دفاع از او بازداشت شده بودند،برخاست و مسئولیت اتهامات آنها را پذیرفت،یک مقام پلیس تزاری به او گفت:

«جبروت شما به قدری‌ست که زندان‌ ما گنجایش آن را ندارد».