بايد جاى من باشيد...

تا بفهميد "چشمهايش"،

براى يك عمر ديوانگى كافيست!