آدَم وقتی

یکیو دوست داره ،

صُبح خوشحال از خواب پا میشه ...