🌻🍃امروز

تمام سختی و مشکلاتِ مسیر را با لبخند، بدرقه کن.

وقتی ایمان داری مقصدت زیباست،

وقتی می دانی که آخرش خوب است.پس در آرزوهایت بلند پرواز باش

و در تلاش برای رسیدنشان تسلیم ناپذیر💪آخرِ امیدواری ها

ایستادن ها و تلاش کردن ها

همیشه خوب است😘🌹

‌‌ ‌