برای لذت بردن از زیبایی ها باید دلتان بزرگ باشد
آنانی که دل کوچکی دارند غرق در قضاوت ها هستند..