وقتی داری با کسی
درد و دل میکنی،
درست مثل اینه که
بهش یه چک سفید امضا بدون تاریخ میدی،
تا هر وقت هر جور خواست
ازش استفاده کنه.
پس مراقب باش که حرف دلت رو با کی و کجا میزنی...!