گذشته ات را
بدون هیچ تاسفی بپذیر
با اعتماد زمان حالت را بگذران
و بدون ترس برای آینده آماده شو...