برای پیشرفت، ایمان به هدف
و سخت کوشی نیاز است؛

پس غم را به دلمان راه ندهیم
كه بيرون كردنش سخت است