قدرتِ تو
در كنترل و انتخابِ نگاهِ تو
به دنياست.
اين نيرو را هرگز دست كم نگير؛
به جاى پنجره ترس
پنجره عشق را انتخاب كن...