هرگز پول را برای بیماری و مشکلات
پس انداز نکنیم. چون رخ می‌‌دهد.

پول را برای عروسی،
برای خرید خانه، اتومبیل، مسافرت و
نظایر آن پس انداز کنیم.
وقتی می‌‌گوییم این پول برای خرید
اتومبیل است
دیگر به تصادف فکر نکن.

منتظر هرچه باشیم، همان برایمان پیش می‌‌آید.

منتظر شادی باشیم، شادی پیش می‌‌آید.
منتظر غم باشیم، غم پیش می‌‌آید.

"پس بیایید منتظر آرزوی قلبی‌مان
باشیم بی شک به حقیقت میپیوندد"