انسانی که هدفش
خدمت به خداست،
ممکن است انسان خوبی باشد،
اما انسانی که هدفش
خدمت به انسان باشد،
حتما انسان خوبی است.