چی میتونه غم انگیز تر از این بیتِ شهریار باشه:" آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی کی بود؟

کجا رفت؟چرا بود و چرا نیست "