آدم ها را اندازه ی "فهم" شان ،دوست بدارید ،

ماهی های قرمز کوچکیِ تُنگ را نمیفهمند

و

هرگز دریا را یادشان نمی آید ....