🌸🍃دیدن هر روز

صبح و طلوع خورشیدیعنی فرصتے دوباره ڪه خدا به ما هدیه داده

فرصتے براے خندیدن

فرصتے براے مهر ورزیدن❤️

فرصتے براے شـادی

فرصتے براے زندگیپس امروز به خدا توڪل ڪنيد

سپاسگزار باشيد

و یک روز جدید رو

بـه بـهترین شڪل آغاز ڪند😘