پنج چیز موفقیت شما را تضمین
می کند:

نه گفتن
استقبال از انتقاد
خوش بینی
عدم ترس از شکست
توانایی تمرکز بر هدف