"نگرانتم"

پشتش هزار جور حرف دارد...

هزار جور دوستت دارم به زبان های مختلف،

با حسهای متفاوت...

نگرانتم یعنی همه ی جهان یکطرف ،

تو یک طرف...

وقتی ساده از کنار این جمله میگذرید،

و بی تفاوت در جوابِ نگرانتم ، می گویید :«نگران نباش»

یعنی دوستم نداشته باش

یعنی دلتنگم نشو

برایم دلشوره نگیر ...

اصلا یعنی برو بمیر !