🍃زندگی بهشت است

🌸برای آنهایی که ....

🍃عاشقانه عشق می ورزند

🌸بی پروا محبت می کنند

🍃و کمتر از دیگران انتظار دارند