باید می‌گذاشتی عاشقت بمانم

عشق چیزی نیست که

هر دقیقه، هر روز، اتفاق بیفتد

اگر افتاد باید دو دستی چسبیدش

باید می‌گذاشتی دو دستی بچسبم

به قایق‌هایی که نجاتمان می دادند

به رویاهایم، به عشق...

زندگی اقیانوسِ دیوانه‌ای ست..