امید را

در زخم‌های قلبت

بکار

خوب خواهند شد و عشق را شکوفه می‌دهند ♥️