🌻🍃امروز

به خودتان

به باورهايتان و به زندگیتان عشق بورزيد.زمان نمی‌تواند يك بلور اصل رو کدر کند.

مگر این‌که برق انداختنش

رو از یاد برده باشید👌🌹🍂امروز

قلب تون رو از تمام ناراحتى ها

پاك كنيد و مهربان باشيد😘🌷روز پائیزی‌تون سرشار از انرژی کائنات

1399/9/9