تو که نباشی ؛

هوایی برای نفس

آفتابی برای طلوع

آبــــی بــرای حیـــــات

و منی برای زندگی نیست..!