شب که می شود ؛

بیشتر هوایِ بیقراریِ هم را داشته باشید ،،،

غصه ها ، رحم و انصاف سرشان نمی شود ،

بی صدا ، حجوم می آورند ،

و تمامِ احساس و آرامشِ قربانیِشان را ؛

وحشیانه می درند ...

حواستان به آدم هایِ تنها باشد ؛؛؛

شب است و

غم ها ،،،، همین حوالی ؛

دندان ، تیز کرده اند ...