درزمانهای گذشته ازاین دولک سه پایه آب پرمیکردن گوشه حیات گذاشته آب بهمرورسرد میشد واستفاده میکردن سردطبیعی همه ازنظر جسمی سالم ولی حال دنیای مجازی الکترونیکی کارها آسان ولی مرگ ومیر ها آماربالا برعکس هم خدا کمک کند این بیماری کروناریشکن بشه بگو انشاالله.