بعضی چیـزها را بایـد هر روز
زنده‌اش کنی تا خودت زندگی کنی:

عشـق را...
ایمـان را....
زنـدگی را ..