فکر میکنم عشق را اگر خانه ای تصور کنی
در ورودیش همچین چیزی باید باشد...

قدیمی
ساده
پر خاطره...