سلامتی کتاب سرنوشت
که برای هرکس چیزی نوشت
نوبت که به رسید از قلم افتاد ودیگر ننوشت
گفت:«تو بمان اسیر سرنوشت».