کـاش هیچ گذشته‌ای

بـا هم نداشتیم

آن‌وقت مـن میتوانستم

بـه تـو زنگ بزنم

و بی‌دلخوری حالت را بپرسم

چقدر پرسیدنِ حالِ ساده‌ات

بعید شده حالا