و من

هر گلی را

که می دیدم

از دستهای تو آغاز می شد