.

جمعه بهانه است

دلم تمام روزها

برای تو شعر می شود

جمعه بهانه است …

تو اگر نباشی

خیالت اگر نباشد

و دستت را بر سر روزها نکشی

تمام هفته

هیچ چراغی

روشن نمی شود!