آدَما رو ‌از روی ظاهر قضاوت‌ نکنید
نصف اینایی که خدا رو قبول دارن خدا قبولشون‌ نداره