تو این بیقراریها را میخوانی
من این بیقراریها را میمیرم