باید جای من باشی تا بفهمی
وقتی باران می‌بارد
تنهایی پشت یک پنجره
چقدر عمیق می‌شود