امروز خودت را بردار

ببر يك گوشه ى دنج

به دور از شلوغى هاى روزِ تعطيل

با خودت حساب و كتاب كن

ببين هفته ات را با كدام آدمها گذراندى

كدامشان آيينه ى دِق ات بودند...

كدامشان سنگِ صبورت...

خلوت كن

خودت را از آدمهايى كه باعث ميشوند

جمعه ات كسل كننده شود،

خلوت كن!