‏ارزشمند ترین
‏مکان هایی که می توان
‏در دنیا حضور داشت

‏در فکر کسی
‏ در قلب کسی
‏و در دعای کسی

‏این مکانها
‏را برایتان آرزومندم